Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Microbial food safety : an introduction
Tác giả: Steffen Backert, Omar A Oyarzabal
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
Pocket dictionary of food safety
Tác giả: Jeffrey T Solate
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
Organic production and food quality : a down to earth analysis
Tác giả: Robert Blair
Xuất bản: Ames Iowa: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
America's food : what you don't know about what you eat
Tác giả: Harvey Blatt
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
Food safety in the hospitality industry
Tác giả: Tim Knowles
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
Handbook of meat, poultry and seafood quality
Tác giả: Leo M L Nollet
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
Food safety
Tác giả: Nina Redman
Xuất bản: : ABCCLIO, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  363.19
 
Nutrition labeling handbook
Tác giả: Ralph Shapiro
Xuất bản: New York: M Dekker, 1995
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
Safety of irradiated foods
Tác giả: Johannes Friedrich Diehl
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
Food safety of proteins in agricultural biotechnology
Tác giả: Bruce G Hammond
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục