Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
La théorie de la décision
Tác giả: Robert Kast
Xuất bản: Paris: La Découverte, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.40301
 
Matheuristics : hybridizing metaheuristics and mathematical programming
Tác giả: Th Stützle, St Voss, Vitto Maniezzo
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.40301
 
Decision Making under Deep Uncertainty [electronic resource] : From Theory to Practice
Tác giả: Pieter J T M Bloemen, Vincent A W J Marchau, Steven W Popper, Warren E Walker
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.40301
 
Bewertung von Eigentumswohnungen [electronic resource] : Entscheidungsorientierte Bewertung aus Sicht privater Investore...
Tác giả: Stephan Walochnik
Xuất bản: Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden Imprint Springer Gabler, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.40301
 
Logistics systems analysis
Tác giả: Carlos Daganzo
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.40301
 
Structural Dynamics and Resilience in Supply Chain Risk Management
Tác giả: Dmitry Ivanov
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.40301
 
Decision Making under Deep Uncertainty : From Theory to Practice
Tác giả: Vincent A W J Marchau, Pieter J T M Bloemen, Pieter J T M Bloemen, Vincent A W J Marchau, Steven W Popper, Steven W Popper, Warren E Walker, Warren E Walker
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.40301
 
1

Truy cập nhanh danh mục