Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Handbook of organization theory and management : the philosophical approach
Tác giả: Peter L Cruise, Thomas Dexter Lynch
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
Handbook of automotive power electronics and motor drives [electronic resource]
Tác giả: Ali Emadi
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Algorithms and theory of computation handbook. General concepts and techniques
Tác giả: Mikhail J Atallah, Marina Blanton
Xuất bản: Boca Raton Fla: Taylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Reynolds's reinforced concrete designer's handbook
Tác giả: Charles E Reynolds, Charles E Reynolds, James C Steedman, A J Threlfall
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Industrial communication technology handbook
Tác giả: Richard Zurawski
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
The clinical nanomedicine handbook
Tác giả: Sara Brenner
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Handbook of food science, technology, and engineering [electronic resource]
Tác giả: Y H Hui
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of sexual dysfunction
Tác giả: Richard Balon, R Taylor Segraves
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.85
 
Handbook of optoelectronics
Tác giả: Robert G W Brown, John Dakin
Xuất bản: New York: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.38145
 
Handbook of Motivation at School. [electronic resource]
Tác giả: Kathryn Wentzel, Allan Wigfield
Xuất bản: Hoboken: Taylor Francis, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  370.154
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục