Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 177 kết quả
Fuzzy Database Modeling with XML [electronic resource]
Tác giả: Zongmin Ma
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Microsoft Word 2010 : introductory
Tác giả: Gary B Shelly, Misty Vermaat
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Any Time, Anywhere Computing [elektronisk ressurs] : Mobile Computing Concepts and Technology
Tác giả: Abdelsalam Helal, Richard Brice, Jeffery L Carter, Bert Haskell, Marek Rusinkiewicz, Darrell Woelk
Xuất bản: Boston MA: Kluwer Academic Publishers, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
The language of SQL
Tác giả: Larry Rockoff
Xuất bản: Boston MA: Course Technology Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
The J2EE tutorial
Tác giả: Stephanie Bodoff
Xuất bản: Boston MA: AddisonWesley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
iPad for kids : using the iPad to play and learn [electronic resource]
Tác giả: Brian Proffitt
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Hands-on networking fundamentals
Tác giả: Michael Palmer
Xuất bản: Boston MA: ThomsonCourse Technology, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
C++ programming : program design including data structures
Tác giả: D S Malik
Xuất bản: Boston MA: Course Technology Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
New perspectives on HTML, XHTML, and XML : comprehensive
Tác giả: Patrick Carey
Xuất bản: Boston MA: Course Technology Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
Java programming
Tác giả: Joyce Farrell
Xuất bản: Boston MA: Course Technology Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục