Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Wireless technician's handbook
Tác giả: Andrew Miceli
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Painter 11 creativity : digital artist's handbook
Tác giả: Jeremy Sutton
Xuất bản: Boston MA: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  004.689
 
The Bedford guide for college writers with reader, research manual, and handbook
Tác giả: Dorothy M Kennedy, X J Kennedy, Marcia F Muth
Xuất bản: Boston MA: BedfordSt Martins, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  808.042071
 
The knowledge economy handbook
Tác giả: David Rooney
Xuất bản: Boston MA: Edward Elgar, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4038
 
Handbook of Database Security [electronic resource] : Applications and Trends
Tác giả: Michael Gertz, Sushil Jajodia
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Handbook of Poisonous and Injurious Plants [electronic resource]
Tác giả: Lewis S Nelson, Michael J Balick, Richard D Shih
Xuất bản: Boston MA: The New York Botanical Garden, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Gas turbine engineering handbook
Tác giả: Meherwan P Boyce
Xuất bản: Boston MA: Gulf Professional Pub, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.433
 
The tribology handbook
Tác giả: M J Neale
Xuất bản: Boston MA: ButterworthHeinemann, 1995
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.89
 
Adhesives technologies handbook
Tác giả: Sina Ebnesajjad
Xuất bản: Boston MA: Elsevier, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620.199
 
UNIX and Linux system administration handbook
Tác giả: Trent R Hein, Dan Mackin, Evi Nemeth, Garth Snyder, Ben Whaley
Xuất bản: Boston MA: AddisonWesley, 2018
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục