Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 416 kết quả
Aromatic chemistry
Tác giả: John D Hepworth, David R Waring, Michael J Waring
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.6
 
Geometry and topology [electronic resource]
Tác giả: Miles Reid, Szendrői Balász
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
Probability and Information [electronic resource] : An Integrated Approach
Tác giả: David Applebaum
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Bacterial Physiology and Metabolism [electronic resource]
Tác giả: Byung Hong Kim, Geoffrey Michael Gadd
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.293
 
The Chronologers' Quest [electronic resource] : The Search for the Age of the Earth
Tác giả: Patrick Wyse Jackson
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Prediction of Turbulent Flows [electronic resource]
Tác giả: Geoff Hewitt, Christos Vassilicos
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532
 
Suspension Acoustics [electronic resource] : An Introduction to the Physics of Suspensions
Tác giả: Samuel Temkin
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Problems and Solutions in Quantum Mechanics [electronic resource]
Tác giả: Kyriakos Tamvakis
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12076
 
Principles of Glacier Mechanics [electronic resource]
Tác giả: Roger LeB Hooke
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.31
 
Spiking Neuron Models [electronic resource] : Single Neurons, Populations, Plasticity
Tác giả: Wulfram Gerstner, Werner M Kistler
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  573.8536
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục