Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Foundations of physical law
Tác giả: Peter Rowlands
Xuất bản: Hackensack New Jersey: World Scientific, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Intelligent big multimedia databases
Tác giả: Andrzej Wichert
Xuất bản: Hackensack New Jersey: World Scientific, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
The domestic dynamics of China's energy diplomacy
Tác giả: Chi Zhang
Xuất bản: Hackensack New Jersey: World Scientific, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  333.790951
 
Standards and quality
Tác giả: Anwar El-Tawil
Xuất bản: Hackensack New Jersey: World Scientific, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.002/18
 
Formal aspects of Chinese grammar
Tác giả: Jie Xu
Xuất bản: Hackensack New Jersey: World Scientific, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.15
 
Data mining with decision trees : theory and applications
Tác giả: Lior Rokach, Oded Maimon
Xuất bản: Hackensack New Jersey: World Scientific, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3/12
 
Quantum statistical mechanics : selected works of N.N. Bogolubov
Tác giả: N N Bogoli͡ubov, N N Bogoli͡ubov
Xuất bản: Hackensack New Jersey: World Scientific, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.133
 
1

Truy cập nhanh danh mục