Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
What is this thing called science?
Tác giả: A F Chalmers
Xuất bản: Indianapolis: Hackett Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Teach yourself visually Office 2007
Tác giả: Sherry Kinkoph
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
Differential equations for dummies
Tác giả: Steven Holzner
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.35
 
Intermediate statistics for dummies
Tác giả: Deborah J Rumsey
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
The complete idiot's guide to calculus [electronic resource]
Tác giả: W Michael Kelley
Xuất bản: Indianapolis IN: Alpha, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Space exploration for dummies
Tác giả: Cynthia Phillips
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520
 
Cliffs biochemistry ii quick review
Tác giả: Frank Schmidt
Xuất bản: Indianapolis IN: IDG Books Worldwide Inc, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
1,001 Calculus Practice Problems for Dummies
Tác giả: Consumer Dummies
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.076
 
1,001 statistics practice problems for dummies
Tác giả: Consumer Dummies, Lindsay Sandman Lefevere
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5076
 
Calculus for dummies, 2nd edition
Tác giả: Mark Ryan
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục