Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Functional dairy products [electronic resource]
Tác giả: Tiina Mattila-Sandholm, Maria Saarela
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge Eng: CRC Press Woodhead Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.3
 
Improving the safety of fresh fruit and vegetables
Tác giả: W M F Jongen
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge: CRC Press Woodhead Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.1929
 
Dairy processing : improving quality
Tác giả: Gerrit Smit
Xuất bản: Cambridge Boca Raton Fla: Woodhead CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  637
 
Cellular response to biomaterials
Tác giả: Lucy Di Silvio
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge: CRC Woodhead, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  648
 
Clothing appearance and fit : science and technology
Tác giả: Jintu Fan, L Hunter, Winnie Scherer
Xuất bản: Cambridge Boca Raton Fla: Woodhead CRC, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.4
 
Artificial cells, cell engineering and therapy
Tác giả: S Prakash
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton Fla: Woodhead Pub CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Fruit and vegetable biotechnology
Tác giả: Victoriano Valpuesta
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5
 
Fruit and vegetable processing [electronic resource] : improving quality
Tác giả: W M F Jongen
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.8
 
Materials for engineering, third edition [electronic resource]
Tác giả: J W Martin
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton Fla: Woodhead Publishing CRC Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Green composites : polymer composites and the environment
Tác giả: Caroline Baillie
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục