Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 827 kết quả
Diễn đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam "Đổi mới giáo dục Đại học và hội nhập quốc tế"
Tác giả: Hội đồng Quốc gia Giáo dục Việt Nam
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.597
 
Giáo dục đại học ở Việt Nam
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.597
 
Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực
Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển giáo dục
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370
 
Những gương mặt giáo dục Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.9597
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống
Tác giả: Tô Văn Nam
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  003
 
Giáo trình nhập môn tin học : Sách dùng cho các trường đào tạo nghề trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Tô Văn Nam
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  004
 
Giáo trình cơ sở dữ liệu : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Tô Văn Nam
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.74
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống
Tác giả: Tô Văn Nam
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  003.000
 
Việt Nam đất nước con người
Tác giả: Bùi Xuân Đính, Đặng Duy Lợi, Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Văn Phú
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục