Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Spring dynamic modules in action
Tác giả: Arnaud Cogoluègnes, Thierr Templier, Andy Piper
Xuất bản: Stamford: Manning Publications Co, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Programming the TI-83 plus/TI-84 plus [electronic resource]
Tác giả: Christopher R Mitchell
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning Publications Co, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.50285
 
SharePoint 2010 Web parts in action [electronic resource]
Tác giả: Wictor Wilň
Xuất bản: Stamford: Manning Publications Co, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Machine learning in action
Tác giả: Peter Harrington
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning Publications Co, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
WPF in action with Visual Studio 2008 : covers Visual Studio 2008 SP1 and .Net 3.5 SP1
Tác giả: Arlen S Feldman, Maxx Daymon
Xuất bản: Greenwich CT: Manning Publications Co, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7882
 
Lucene in action
Tác giả: Otis Gospodnetić, Eri Hatcher
Xuất bản: Greenwich CT: Manning Publications Co, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
PHP in Action : objects, design, agility
Tác giả: Dagfinn Reiersøl, Marcu Baker, Chri Shiflett
Xuất bản: Greenwich CT: Manning Publications Co, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Spring in action
Tác giả: Craig Walls, Ryan Breidenbach
Xuất bản: Greenwich CT: Manning Publications Co, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
EJB 3 in action
Tác giả: Debu Panda, Derek Lane, Reza Rahman
Xuất bản: Greenwich CT: Manning Publications Co, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
OpenStack in action
Tác giả: V K Cody Bumgardner
Xuất bản: Shelter Island New York: Manning Publications Co, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục