Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 155 kết quả
Embedded FreeBSD cookbook [electronic resource]
Tác giả: Paul Cevoli
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Fabricating printed circuit boards [electronic resource]
Tác giả: Jon Varteresian
Xuất bản: Amsterdam: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381531
 
Switchmode RF power amplifiers [electronic resource]
Tác giả: Andrei Grebennikov, Nathan O Sokal
Xuất bản: Burlington Mass: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Transmission and distribution electrical engineering
Tác giả: C R Bayliss, B J Hardy
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Practical guide to the low voltage directive
Tác giả: Gregg Kervill
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.18
 
Definitive guide to the ARM Cortex-M3
Tác giả: Joseph Yiu
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Engineering mathematics
Tác giả: J O Bird
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
RF components and circuits
Tác giả: Joseph J Carr
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
Wireless security
Tác giả: Praphul Chandra
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Build and upgrade your own PC
Tác giả: Ian Robertson Sinclair
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 

Truy cập nhanh danh mục