Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 1573 kết quả
Tap happy [electronic resource] : designing great iPhone apps
Tác giả: Josh Clark
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
Head first iPhone development
Tác giả: Dan Pilone, Tracey Pilone
Xuất bản: Beijing Cambridge Mass: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Office 2011 for Macintosh [electronic resource]
Tác giả: Chris Grover
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
XMPP : the definitive guide : building real-time applications with Jabber technologies
Tác giả: Peter Saint-André, Kevi Smith, Rem Tronc̦on
Xuất bản: SebastopoCA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Learning XNA 4.0 [electronic resource]
Tác giả: Aaron Reed
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81676
 
Programming the mobile web
Tác giả: Maximiliano R Firtman
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
.NET Windows forms in a nutshell : [a desktop quick reference]
Tác giả: Ian Griffiths, Matthew Adams
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Linux in a nutshell : a desktop quick reference
Tác giả: Ellen Siever
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Oracle essentials : Oracle databass 11g
Tác giả: Rick Greenwald, Robert Stackowiak, Jonathan Stern
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Linux networking cookbook
Tác giả: Carla Schroder
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 

Truy cập nhanh danh mục