Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 193 kết quả
Medieval Ireland : an encyclopedia
Tác giả: Seán Duffy, Ail MacShamhráin, Ja Moynes
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941.503
 
Encyclopedia of contemporary Spanish culture
Tác giả: E J Rodgers
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  946.082
 
Encyclopedia of the developing world
Tác giả: Thomas M Leonard
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Encyclopedia of contemporary French culture [elektronisk ressurs]
Tác giả: Alex Hughes, Keith Reader
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944.0803
 
India : the ancient past : a history of the Indian sub-continent from c. 7000 BC to AD 1200
Tác giả: Burjor Avari
Xuất bản: London New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  934
 
The Origins of the First World War
Tác giả: Ruth Henig
Xuất bản: New York: Routledge, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.311
 
Stone Tools and Society
Tác giả: M R Edmonds
Xuất bản: London: Routledge, 1995
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  936.1
 
Political and Economic Dictionary of Western Europe
Tác giả: Claire Annesley
Xuất bản: London: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.03
 
Archaeology, economy, and society England from the fifth to the fifteenth century
Tác giả: David A Hinton
Xuất bản: : Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  942
 
Augustus Caesar elektronisk ressurs
Tác giả: D C A Shotter
Xuất bản: London New York: Routledge, 1991
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.07092
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục