Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 126 kết quả
T.S. Eliot Volume I. [electronic resource]
Tác giả: Michael Grant
Xuất bản: London: Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821
 
William Shakespeare : The Critical Heritage Volume 5 1765-1774. [electronic resource]
Tác giả: Brian Vickers
Xuất bản: London: Routledge, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.33
 
International companion encyclopedia of children's literature
Tác giả: Peter Hunt
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Tobias Smollett : the critical heritage
Tác giả: Lionel Kelly
Xuất bản: London: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The Collected Critical Heritage I
Tác giả: John Barnard
Xuất bản: : Routledge, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.5
 
Earl of Rochester
Tác giả: David Farley-Hills
Xuất bản: : Routledge, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821
 
Encyclopedia of erotic literature
Tác giả: John Phillips, Gaétan Brulotte
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Mama Dada : Gertrude Stein's avant-garde theater
Tác giả: Sarah Bay-Cheng
Xuất bản: New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  812
 
J.R.R. Tolkien encyclopedia [electronic resource] : scholarship and critical assessment
Tác giả: Michael D C Drout
Xuất bản: London: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  828.91209
 
Comedy
Tác giả: Andrew Stott
Xuất bản: New York London: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục