Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 62 kết quả
In Search of Lost Time: Time Regained
Tác giả: Dean Koontz, Dean Koontz cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  843.912
 
In Search of Lost Time: Sodom and Gomorrah
Tác giả: J D Salinger, J D Salinger cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  843.912
 
In Search of Lost Time: The captive, The fugitive
Tác giả: Lawrence Block, Lawrence Block cm
Xuất bản: : Vintage Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  843.912
 
The Fall
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  843.914
 
Love in the Time of Cholera
Tác giả: Ian McEwan, Ian McEwan cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  863
 
White Jazz
Tác giả: Robert Ludlum, Robert Ludlum cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Playback
Tác giả: Raymond Chandler
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
One to count cadence
Tác giả: James Crumley
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Beautiful losers
Tác giả: Leonard Cohen
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Laughter in the dark
Tác giả: Vladimir Vladimirovich Nabokov
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.73
 

Truy cập nhanh danh mục