Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 379 kết quả
Complex survey data analysis with SAS
Tác giả: Taylor H Lewis
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.530285555
 
Logistics engineering handbook
Tác giả: G Don Taylor
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Sensory shelf life estimation of food products
Tác giả: Guillermo Hough
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press Taylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Introduction to engineering mechanics : a continuum approach
Tác giả: Jenn Stroud Rossmann, Lori Bassman, Clive L Dym
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis CRC Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Web security : a whitehat perspective
Tác giả: Wu Hanqing, Liz Zhao
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis CRC Press, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Food biotechnology
Tác giả: Kalidas Shetty
Xuất bản: New York: CRC Press Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Simulation of dynamic systems with MATLAB and Simulink
Tác giả: Harold Klee, Randal Allen
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis CRC Press, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.3
 
Kinematics and dynamics of mechanical systems : implementation in MATLAB and SimMechanics
Tác giả: Kevin Russell, Qiong Shen, R S Sodhi
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.015311
 
Operations research : A practical approach
Tác giả: Michael W Carter, Camille C Price, Ghaith Rabadi
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor And Francis, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4034
 
The essentials of data science : knowledge discovery using R
Tác giả: Graham J Williams
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis CRC Press, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục