Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Great scientists
Tác giả: Jacquelin Fortey
Xuất bản: London: Dorling Kindersley Limited, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509.22
 
The vampire book : [the legends, the lore, the allure]
Tác giả: Sally Regan
Xuất bản: New York: Dorling Kindersley Limited, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.21
 
Mary Berry's traditional puddings & desserts : gorgeous classic recipes to treat family and friend
Tác giả: Mary BerryMary Berry
Xuất bản: London: Dorling Kindersley Limited, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.86
 
History of the world in 1,000 objects
Tác giả:
Xuất bản: London: Dorling Kindersley Limited, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Mummy
Tác giả: Jame Putnam
Xuất bản: London: Dorling Kindersley Limited, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  393.30932
 
It can't be true! Animals!
Tác giả: Andrea MillsAndrea Mills
Xuất bản: London: Dorling Kindersley Limited, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Top 10 Rio de Janeiro
Tác giả: Alex Robinson
Xuất bản: London: Dorling Kindersley Limited, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  918.1530465
 
Help your kids with music : a unique step-by-step visual guide
Tác giả: Carol Vorderman
Xuất bản: London: Dorling Kindersley Limited, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.2
 
Allergy-Free Cookbook [electronic resource]
Tác giả: Alice Sherwood, Carolyn Humphries
Xuất bản: Harlow London: Dorling Kindersley Penguin Books Limited Distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.56318
 
1

Truy cập nhanh danh mục