Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 102 kết quả
Interacting on the Internet
Tác giả:
Xuất bản: USA: IRWIN, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.678
 
Marketing
Tác giả: Eric N Berkowitz
Xuất bản: USA: IRWIN, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8
 
Mangement Information Systems : A Managerial end User Perspective
Tác giả: James A O'Brien
Xuất bản: USA: IRWIN, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4
 
Production and operations management : Manufacturing services
Tác giả: Richard BChase
Xuất bản: USA: IRWIN, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.5
 
Effective Access 7.0
Tác giả: Fritz J Erickson, John A Vonk
Xuất bản: USA: IRWIN, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7565
 
Computers and Information Processing
Tác giả: O'Brien
Xuất bản: USA: IRWIN, 1986
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004
 
Essentials of corporate finance
Tác giả: A Ross Stephen, Westerfield Randolph
Xuất bản: McGrawHill: IRWIN, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Microsoft Excel 2000
Tác giả: Sarah Hutchinson Clifford, Glen J Coulthard
Xuất bản: : IRWIN, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Organizational behavior
Tác giả: Robert Kreitner, Angelo Kinicki
Xuất bản: : IRWIN, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3
 
Production/operations management
Tác giả: William J Stevenson
Xuất bản: Chicago IL: Irwin, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục