Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Encyclopedia of American foreign policy
Tác giả: Richard Dean Burns, Alexander DeConde, Fredrik Logevall
Xuất bản: New York: Scribner, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.73
 
Encyclopedia of food and culture
Tác giả: Solomon H Katz, William Woys Weaver
Xuất bản: New York: Scribner, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394
 
Encyclopedia of European social history from 1350 to 2000
Tác giả: Peter N Stearns
Xuất bản: New York: Scribner, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306
 
Zombie Spaceship Wasteland
Tác giả: Peter Ackroyd, Peter Ackroyd cm
Xuất bản: : Scribner, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  792.76028092
 
A farewell to arms
Tác giả: Homer Knox, Homer Robert Fagles (Translator) Bernard MW Knox (Introduction) cm
Xuất bản: : Scribner, 1977
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
The Shipping News
Tác giả: Lawrence Miles, Lawrence Miles cm
Xuất bản: : Scribner, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Under the Dome
Tác giả: Orson Scott Card, Orson Scott Card cm
Xuất bản: : Scribner, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Under the Dome: A Novel
Tác giả: Stephen King, Stephen King cm
Xuất bản: : Scribner, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Spoken from the Heart
Tác giả: Nicholas Sparks, Nicholas Sparks cm
Xuất bản: : Scribner, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  973.931092
 
Everything's Eventual : 14 dark tales
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: : Scribner, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục