Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1429 kết quả
Project 2010 for dummies
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Hoboken NJ Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404028553
 
Introducing ZBrush 4
Tác giả: Eric Keller
Xuất bản: Indianapolis Indiana: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Search engine optimization secrets [electronic resource] : do what you never thought possible with SEO
Tác giả: Danny Dover, Tim Buck, Erik Dafforn
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.042
 
Flash and PHP bible
Tác giả: Matthew Keefe
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Twitter marketing for dummies
Tác giả: Kyle Lacy
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
SQL all-in-one for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: Allen G Taylor
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
Excel 2010 formulas [electronic resource]
Tác giả: John Walkenbach
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
CCNA wireless study guide [electronic resource]
Tác giả: Todd Lammle
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Word 2010 all-in-one for dummies [electronic resource]
Tác giả: Doug Lowe, Ryan Williams
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Ubuntu [electronic resource] : powerful hacks and customizations
Tác giả: Neal Krawetz
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục