Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Intelligent networks : telecommunications solutions for the 1990s
Tác giả: Dimitris N Chorafas, Heinrich Steinmann
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
How to write parallel programs : a first course
Tác giả: Nicholas Carriero, David Hillel Gelernter
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
Common Lisp : the language
Tác giả: Guy L Steele
Xuất bản: Bedford Mass: Digital Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Thinking in PostScript
Tác giả: Glenn C Reid
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Checking C programs with lint
Tác giả: Ian F Darwin
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
Common LISP : a gentle introduction to symbolic computation
Tác giả: David S Touretzky
Xuất bản: Redwood City Calif: BenjaminCummings Pub, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
The emperor's new mind : concerning computers, minds, and the laws of physics
Tác giả: Roger Penrose
Xuất bản: London: Vintage, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Introduction to algorithms
Tác giả: Thomas H Cormen, Charles Eric Leiserson, Ronald L Rivest
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Algorithms in C
Tác giả: Robert Sedgewick
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley Pub Co, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Interpretation and instruction path coprocessing
Tác giả: Eddy H Debaere, Jan M van Campenhout
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục