Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Medical complications in physical medicine and rehabilitation
Tác giả: Diana D Cardenas, Thomas M Hooton
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.103
 
Liver pathology [electronic resource]
Tác giả: Shu-Yuan Xiao, Kiyoko Oshima
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.3
 
Physics in radiation oncology [electronic resource] : self-assessment guide
Tác giả: Andrew Godley, Ping Xia
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
A practical approach to movement disorders : diagnosis and management
Tác giả: Hubert H Fernandez, Hubert H Fernandez, Andre G Machado, Mayur Pandya
Xuất bản: New York NY: Demos Medical Publishing LLC, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.83
 
Clinical diagnostic tests : how to avoid errors in ordering tests and interpreting results
Tác giả: Michael Laposata
Xuất bản: New York: Demos Medical Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.075
 
Clinical neurophysiology in pediatrics [electronic resource] : a practical approach to neurodiagnostic testing and manag...
Tác giả: Gloria M Galloway
Xuất bản: New York NY: Demos Medical Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928
 
1

Truy cập nhanh danh mục