Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Advanced nutrition
Tác giả: Carolyn D Berdanier
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.3
 
Nonlinear control systems using MATLAB
Tác giả: Mourad Boufadene
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.836028553
 
Intelligent control in drying
Tác giả: Andreas Bück, Alex Martynenko
Xuất bản: : CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28426
 
Business process modeling, simulation and design
Tác giả: Manual Laguna, Johan Marklund
Xuất bản: : CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Introduction to Python programming
Tác giả: Gowrishankar S, Veena A
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Industrial Applications of Machine Learning
Tác giả: David Atienza, Concha Bielza, Javier Diaz-Rozo, Pedro Larrañaga, Alberto Ogbechie, Carlos Esteban Puerto-Santana
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
A concise introduction to machine learning
Tác giả: A C Faul
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
The Workplace of the Future : The Fourth Industrial Revolution, the Precariat and the Death of Hierarchies
Tác giả: Jon-Arild Johannessen
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  331.20112
 
Introduction to Data Science Data Analysis and Prediction Algorithms with R
Tác giả: Rafael A Irizarry
Xuất bản: Florida: CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
AC motor control and electric vehicle applications
Tác giả: Kwang Hee Nam
Xuất bản: New York: CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục