Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 323 kết quả
Encyclopedia of information science and technology [electronic resource]
Tác giả: Mehdi Khosrowpour
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
The Science of Citizen Science
Tác giả: Katrin Vohland, Luigi Ceccaroni, Luigi Ceccaroni, Anne Land-zandstra, Anne Land-zandstra, Rob Lemmens, Rob Lemmens, Josep Perelló, Josep Perelló, Marisa Ponti, Marisa Ponti, Roeland Samson, Roeland Samson, Katrin Vohland, Katherin Wagenknecht, Katherin Wagenknecht
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Encyclopedia of information science and technology
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: : Idea Group Reference, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.03
 
Knowledge and the economy [electronic resource]
Tác giả: Peter Meusburger, Johannes Gluckler, Martina El Meskioui
Xuất bản: Dordrecht: Springer Science, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
Data Science and Knowledge Discovery
Tác giả: Filipe Portela, Filipe Portela
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Data science for dummies
Tác giả: Lillian Pierson, Jake Porway
Xuất bản: Hoboken New Jersey: For Dummies a Wiley Brand, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Data science for dummies
Tác giả: Lillian Pierson, Jake Porway
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Handbook of research on enterprise systems
Tác giả: Jatinder N D Gupta, Mohammad A Rashid, Sushil K Sharma
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4/038011
 
Methodological advancements in intelligent information technologies [electronic resource] : evolutionary trends
Tác giả: Vijayan Sugumaran
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
IT outsourcing : concepts, methodologies, tools, and applications
Tác giả: St Amant Kirk
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.068
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục