Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Critical socio-technical issues surrounding mobile computing
Tác giả: Media Ayu, Murni Mahmud, Teddy Mantoro, Norshidah Mohamed
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Social media mining : an introduction
Tác giả: Reza Zafarani, Mohammad Ali Abbasi, Huan Liu
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Social media engagement for dummies
Tác giả: Aliza Sherman, Danielle Elliott Smith
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Virtual reality : representations in contemporary media
Tác giả: Melanie Chan
Xuất bản: New York: Bloomsbury, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.8
 
Social media design for dummies
Tác giả: Janine Warner
Xuất bản: New Jersey: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
Natural language processing for social media
Tác giả: Atefeh Farzindar, Diana Inkpen
Xuất bản: San Rafael California 1537 Fourth Street San Rafael CA 94901 USA: Morgan Claypool, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Social media for trainers : techniques for enhancing and extending learning
Tác giả: Jane Bozarth
Xuất bản: San Francisco: Pfeiffer, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754071
 
Software takes command : extending the language of new media
Tác giả: Lev Manovich
Xuất bản: New York London: Bloomsbury, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.7
 
American girls : social media and the secret lives of teenagers
Tác giả: Nancy Jo Sales
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6780835
 
Museum communication and social media : the connected museum
Tác giả: Kirsten Drotner, Kim Schrøder
Xuất bản: New York: Routledge, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.449
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục