Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 81 kết quả
Social media : a critical introduction
Tác giả: Christian Fuchs
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Social Media in Sport : Theory And Practice
Tác giả: Gashaw Abeza, Evan Frederick, Norman O'reilly, Jimmy Sanderson
Xuất bản: New Jersey: World Scientific Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  a 302.231
 
Social media marketing : an hour a day
Tác giả: Dave Evans
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.230688
 
Digital youth : the role of media in development
Tác giả: Kaveri Subrahmanyam, David Šmahel
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2310835
 
Cognitive media theory
Tác giả: Ted Nannicelli, Paul Taberham
Xuất bản: New York London: Routledge Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2301
 
The contradictions of media power
Tác giả: Des Freedman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Social media : usage and impact
Tác giả: John Allen Hendricks, Hana S Noor Al-Deen
Xuất bản: Lanham Md: Lexington Books, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Literacy in the new media age
Tác giả: Gunther R Kress
Xuất bản: London: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2244
 
The new media and cybercultures anthology
Tác giả: Pramod K Nayar
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.4834
 
Obesity, eating disorders and the media
Tác giả: Eli Karin, Stanley J Ulijaszek
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196398
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục