Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 78 kết quả
Developing Facebook platfrom applications with Rails
Tác giả: Michael J Mangino
Xuất bản: Raleigh NC: The Pragmatic Programmers, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Node.js the right way : practical, server-side JavaScript that scales [electronic resource]
Tác giả: Jim R Wilson
Xuất bản: Frisco TX: Pragmatic Programmers, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
JavaScript for programmers
Tác giả: Paul J Deitel, Harvey M Deitel
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Herding cats [electronic resource] : a primer for programmers who lead programmers
Tác giả: J Hank Rainwater
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.10683
 
Talking to artists, talking to programmers : how to get programmers and artists communicating
Tác giả: Wendy Despain
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.3
 
The clean coder : a code of conduct for professional programmers
Tác giả: Robert C Martin
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1092
 
Computer graphics for Java programmers
Tác giả: L Ammeraal, Kang Zhang
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (chm)
ddc:  006.663
 
Data structures for game programmers
Tác giả: Ron Penton
Xuất bản: Rocklin Calif: Premier Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
Data structures for game programmers
Tác giả: Ron Penton
Xuất bản: Rocklin Calif London: Premier Pearson Education distributor, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Java : Practical Guide for Programmers
Tác giả: Zbigniew M Sikora
Xuất bản: San Francisco CA: Manning Publications, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục