Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 57 kết quả
Известия высших учебных заведений: Проблемы энергетики
Tác giả:
Xuất bản: : Kazan State Power Engineering University, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Guide to electric power generation
Tác giả: Anthony J Pansini, Kenneth D Smalling
Xuất bản: Lilburn GA Boca Raton FL: Fairmont Press Distributed by CRC PressTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Energy production systems engineering
Tác giả: Thomas H Blair
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3121
 
Power generation technologies
Tác giả: Paul A Breeze
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Electric power principles : sources, conversion, distribution and use
Tác giả: James L Kirtley
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Power generation handbook : selection, applications, operation, and maintenance
Tác giả: Philip Kiameh
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Electric power generation, transmission, and distribution elektronisk ressurs
Tác giả: Leonard L Grigsby
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Wind power for dummies
Tác giả: Ian Woofenden
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Impedance source power electronic converters
Tác giả: Yushan Liu
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: John Wiley and Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3815322
 
Impedance source power electronic converters
Tác giả: Yushan Liu
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815322
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục