Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 86 kết quả
Intercultural communication in contexts
Tác giả: Judith N Martin, Thomas K Nakayama
Xuất bản: New York: McGrawHill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.482
 
Intercultural communication : a reader
Tác giả: Edwin R McDaniel, Richard E Porter, Larry A Samovar
Xuất bản: Boston Mass: Wadsworth Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.482
 
Experiencing intercultural communication : an introduction
Tác giả: Judith N Martin, Thomas K Nakayama
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.482
 
Handbook of intercultural communication
Tác giả: Helga Kotthoff, Helen Spencer-Oatey
Xuất bản: Berlin New York: Mouton de Gruyter, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Intercultural communication : a contextual approach
Tác giả: James William Neuliep
Xuất bản: Los Angeles: Sage, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.482
 
Managing business and professional communication
Tác giả: Carley H Dodd
Xuất bản: Boston: Allyn Bacon, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.45
 
Health, communication and multicultural communities : topics on intercultural communication for healthcare professionals
Tác giả: Valero Garcés Carmen
Xuất bản: Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1014
 
Readings in intercultural communication : experiences and contexts
Tác giả: Judith N Martin, Lisa A Flores, Thomas K Nakayama
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.482
 
Say anything to anyone, anywhere : 5 keys to successful cross cultural communication
Tác giả: Gayle Cotton
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.482
 
Negotiating Cultural Encounters : narrating intercultural engineering and technical communication
Tác giả: Gerald J Savage, Han Yu
Xuất bản: Hoboken NJ Piscataway NJ: Wiley IEEE Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục