Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 133 kết quả
Atlas of weed mapping
Tác giả: Hansjorg Krahmer
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.5
 
Raum - Weltbild - Kontrolle : Raumvorstellungen als Grundlage gesellschaftlicher Ordnung und ihrer Überwachung
Tác giả: Nils Zurawski
Xuất bản: LeverkusenOpladen: Verlag Barbara Budrich, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Clinical brain mapping
Tác giả: Daniel Yoshor, Eli M Mizrahi
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.82
 
Discrete optimization for some TSP-like genome mapping problems
Tác giả: D Mester
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers Inc, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QU 450
 
A guide to QTL mapping with R/qtl [electronic resource]
Tác giả: Karl W Broman, Saunak Sen
Xuất bản: New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8633
 
Genomics [electronic resource] : the science and technology behind the human genome project
Tác giả: Charles R Cantor, Cassandra L Smith
Xuất bản: New York: WileyInterscience, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Legume crop genomics
Tác giả: E C Brummer, H T Stalker, Richard F Wilson
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.304233
 
Mapping Ecosystem Services
Tác giả: Joachim Maes, Benjamin Burkhard
Xuất bản: : Pensoft Publishers, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.95
 
Legume crop genomics
Tác giả: E C Brummer, H T Stalker, Richard F Wilson
Xuất bản: Champaign Ill: AOCS Press, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  633.304233
 
From biotechnology to genomes : the meaning of the double helix
Tác giả: Ph Goujon
Xuất bản: Singapore: World Scientific Publishing Co, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8633
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục