Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Book publishing encyclopedia : tips & resources for authors & publishers
Tác giả: Dan Poynter
Xuất bản: Santa Barbara CA: Para Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
Using Kindle elektronisk ressurs : your guide to all things Kindle and Kindle DX
Tác giả: Jim Cheshire
Xuất bản: United States: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
ISBN-13 for Dummies
Tác giả: Zoe Wykes
Xuất bản: : Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
Inside book publishing [electronic resource]
Tác giả: Giles N Clark, Angus Phillips
Xuất bản: Abingdon UK: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
The handbook of journal publishing
Tác giả: Sally Morris
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
Old books, new technologies : the representation, conservation and transformation of books since 1700
Tác giả: David McKitterick
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
Old books and digital publishing : Eighteenth-Century Collections Online
Tác giả: Stephen H Gregg
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
1

Truy cập nhanh danh mục