Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Book publishing encyclopedia : tips & resources for authors & publishers
Tác giả: Dan Poynter
Xuất bản: Santa Barbara CA: Para Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
Using Kindle elektronisk ressurs : your guide to all things Kindle and Kindle DX
Tác giả: Jim Cheshire
Xuất bản: United States: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
ISBN-13 for Dummies
Tác giả: Zoe Wykes
Xuất bản: : Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
Nhà xuất bản Phụ nữ 50 thành lập (1957-2007)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.5
 
Inside book publishing [electronic resource]
Tác giả: Giles N Clark, Angus Phillips
Xuất bản: Abingdon UK: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
Old books, new technologies : the representation, conservation and transformation of books since 1700
Tác giả: David McKitterick
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5
 
From woodblocks to the Internet : Chinese publishing and print culture in transition, circa 1800 to 2008
Tác giả: Cynthia Joanne Brokaw, Christopher A Reed
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ddc:  070.5
 
1

Truy cập nhanh danh mục