Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Extrusion cooking : technologies and applications
Tác giả: Robin Guy
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.024
 
Handbook of animal-based fermented food and beverage technology
Tác giả: E Özgül Evranuz, Y H Hui
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Lactic acid fermentation of fruits and vegetables
Tác giả: Spiros Paramithiotis
Xuất bản: Boca Raton Florida London England New York New York: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Fermented meat products : health aspects
Tác giả: Nevijo Zdolec
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Fermented foods of Latin America : from traditional knowledge to innovative applications
Tác giả: Ana Lucia Barretto Penna, Luis Augusto Nero, Svetoslav Dimitrov Todorov
Xuất bản: Boca Raton Florida London England New York New York: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Extrusion cooking : technologies and applications
Tác giả: R C E Guy
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Microbial enzyme technology in food applications
Tác giả: Ramesh C Ray, Cristina M Rosell
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
1

Truy cập nhanh danh mục