Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Nelida
Tác giả: Daniel Stern, Lynn Hoggard
Xuất bản: New York: State University of New York Press, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
The complete fairy tales
Tác giả: Charles Perrault, C J Betts
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
Twenty thousand leagues under the sea
Tác giả: Jules Verne, William Butcher
Xuất bản: Oxford: New York Oxford University Press, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
Jacques the fatalist and his master
Tác giả: Denis Diderot, David Coward
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
The Count of Monte Cristo [electronic resource]
Tác giả: Alexandre Dumas, David Coward
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
Candide and other stories [electronic resource]
Tác giả: Voltaire, Roger Pearson
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
The Marquis de Sade, The crimes of love [electronic resource] : heroic and tragic tales ; preceded by an Essay on novels...
Tác giả: SadeDavid Coward, Sade
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
Maurice Dufault, vice-principal
Tác giả: Marguerite-A Primeau, Maureen Ranson
Xuất bản: Calgary: University of Calgary Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
The son of light [electronic resource]
Tác giả: Christian Jacq, Mary Feeney
Xuất bản: New York: Warner Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
The eternal temple [electronic resource]
Tác giả: Christian Jacq
Xuất bản: New York: Warner Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục