Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Inventing English [electronic resource] : a portable history of the language
Tác giả: Seth Lerer
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.9
 
Our magnificent bastard tongue : the untold history of English
Tác giả: John H McWhorter
Xuất bản: New York: Gotham Books, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (epub)
ddc:  420.9
 
A history of the English language
Tác giả: Albert C Baugh, Thomas Cable
Xuất bản: London: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.9
 
The history of English : a student's guide
Tác giả: Ishtla Singh
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.9
 
The Oxford history of English
Tác giả: Lynda Mugglestone
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.9
 
A History of the English Language
Tác giả: Elly van Gelderen
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.9
 
Speech acts in the history of English
Tác giả: Andreas H Jucker, Irma Taavitsainen
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.9
 
Emergent lingua francas and world orders : the politics and place of English as a world language
Tác giả: Phyllis Ghim Lian Chew
Xuất bản: New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.9
 
From Clerks to Corpora: essays on the English language yesterday and today
Tác giả: Peter Sundkvist, Britt Erman, Gunnel Melchers, Philip Shaw
Xuất bản: Stockholm: Stockholm University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  420.9
 
Selected writings of Otto Jespersen
Tác giả: Otto Jespersen
Xuất bản: Abingdon Oxon New York: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.9
 
1

Truy cập nhanh danh mục