Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Writing a report [electronic resource] : how to prepare, write and present really effective reports
Tác giả: John Bowden
Xuất bản: Oxford: How To Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.06665
 
Send me an update : a step-by-step approach to business and professional writing
Tác giả: Daphne Mackey
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.06665
 
Send me a message : a step by step approach to business and professional writing
Tác giả: Daphne Mackey
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.06665
 
White papers for dummies
Tác giả: Gordon Graham
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  808.06665
 
Grant writing demystified elektronisk ressurs
Tác giả: Mary Ann Payne
Xuất bản: New York London: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.06665
 
Executive writing
Tác giả: Harriet Diamond, Marsha Fahey
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.06665
 
Writing guidelines for business student
Tác giả: Lisa Emerson
Xuất bản: Australia: Thomson dunmore press, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.06665
 
The resume makeover
Tác giả: Jeffrey G Allen
Xuất bản: New York: John Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.06665
 
100 winning resumes for $100,000+ jobs : resumes that can change your life
Tác giả: Wendy S Enelow
Xuất bản: Manassas Park VA: Impact Publications, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.06665
 
Kỹ năng soạn thảo văn bản và thư từ thương mại
Tác giả: Jan Yager, Hoàng Thu Hương
Xuất bản: TPHCM: Văn hóa Sài Gòn, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.06665
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục