Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Ivor Horton's beginning java, java 7 edition
Tác giả: Ivor Luna Horton
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pubishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  004
 
Presentation secrets : do what you never thought possible with your presentations
Tác giả: Alexei Kapterev
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  658.4
 
Complete electronics self-teaching guide with projects
Tác giả: Earl Boysen, Harry Kybett
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  621.381
 
Pressure cookers for dummies, 2nd edition
Tác giả: Tom L Lacalamita
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.587
 
Office 2013 elearning kit for dummies
Tác giả: Faithe Wempen
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  005.5
 
Medicare for dummies
Tác giả: Patricia Barry
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  368.42600973
 
Keyboard for dummies
Tác giả: Jerome E Kovarsky
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  786
 
Ebay for dummies, 8th edition
Tác giả: Marsha Collier
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  381.177
 
Infographics for dummies
Tác giả: Justin Beegel
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  658.452
 
Macbook for dummies, 5th edition
Tác giả: Mark L Chambers
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  004.165
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục