Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Method of madness [electronic resource] : a pschological thriller
Tác giả: Brad Kelln
Xuất bản: Toronto Ont: Insomniac Press, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Ghost rider [electronic resource] : travels on the healing road
Tác giả: Neil Peart
Xuất bản: Toronto Ont: ECW Press, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.04
 
Midnight at the Dragon Café
Tác giả: Judy Fong Bates
Xuất bản: Toronto Ont: McClelland Stewart, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
General chemistry : principles and modern applications
Tác giả: Ralph H Petrucci
Xuất bản: Toronto Ont: Pearson Canada, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Scavenger : a novel
Tác giả: Dennison Smith
Xuất bản: Toronto Ont: Insomniac Press, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Enticed by his forgotten lover [electronic resource]
Tác giả: Maya Banks
Xuất bản: Toronto Ont: Harlequin, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Bang your head : the real story of the Missing Link [electronic resource]
Tác giả: Dewey Robertson, Meredith Renwick
Xuất bản: Toronto Ont: ECW Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.812092
 
Once upon a time, long, long ago [electronic resource]
Tác giả: Henry Shykoff, Marilyn Mets
Xuất bản: Toronto Ont: Dundurn, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Michael Moore : a biography [electronic resource]
Tác giả: Emily Schultz
Xuất bản: Toronto Ont: ECW Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
Global engineering economics : financial decision making for engineers
Tác giả: Niall Fraser
Xuất bản: Toronto Ont: Pearson Education Canada, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục