Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Báo cáo phát triển thế giới 2010 : Phát triển và biến đổi khí hậu
Tác giả:
Xuất bản: WasingtonDC: Ngân hàng thế giới, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Giải phóng giá trị đất đai để cung cấp tài chính cho cơ sở hạ tầng đô thị
Tác giả: George E Peterson
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.16
 
Để nhà trường hoạt động hiệu quả : Bằng chứng mới về cải cách trách nhiệm
Tác giả: Barbara Bruns, Deon Filmer, Harry Anthony Patrinos
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng thế giới, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.2
 
Sự thay đổi trong cơ cấu của cải của các quốc gia : đo lường sự phát triển bền vững trong thiên niên kỷ mới
Tác giả:
Xuất bản: Washington: Ngân hàng Thế giới, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Các thành phố Eco2 : các đô thị sinh thái kiêm kinh tế
Tác giả: Arish Dastur, Hinako Maruyama, Sebastian Moffatt, Hiroaki Suzuki, Nanae Yabuki
Xuất bản: Washington: Ngân hàng Thế giới, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  307.76
 
Việc công, lợi ích tư : Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  364.1323
 
Tăng trưởng xanh cho mọi người : Con đường hướng tới Phát triển bền vững
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Tài chính và cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam hướng tới tương lai : Báo cáo chuyên đề
Tác giả: Ngân hàng thế giới
Xuất bản: : Ngân hàng Thế giới, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.1
 
Tài liệu tham khảo quản lý bền vững đất đai
Tác giả: Ngân hàng thế giới
Xuất bản: : Ngân hàng Thế giới, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.76
 
Báo cáo về tăng trưởng chiến lược tăng trưởng bền vững và phát triển hòa nhập
Tác giả: Ngân hàng thế giới
Xuất bản: : Ngân hàng Thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục