Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 61 kết quả
The buffalo knife
Tác giả: William O Steele, Jean Fritz
Xuất bản: Orlando: Harcourt, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Flowers for Algernon
Tác giả: Daniel Keyes
Xuất bản: Orlando: Harcourt, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Powers
Tác giả: Ursula K Le Guin
Xuất bản: Orlando Fla: Harcourt, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.785
 
The Vespertine
Tác giả: Saundra Mitchell
Xuất bản: Boston: Harcourt, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The graveyard game
Tác giả: Kage Baker
Xuất bản: New York: Harcourt, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Dead is the new black
Tác giả: Marlene Perez
Xuất bản: Orlando Fla: Harcourt, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The color purple
Tác giả: Alice Walker
Xuất bản: Orlando Fla: Harcourt, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Tales from Earthsea
Tác giả: Ursula K Le Guin
Xuất bản: New York: Harcourt, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
As meat loves salt
Tác giả: Maria McCann
Xuất bản: San Diego: Harcourt, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
A wizard alone
Tác giả: Diane Duane
Xuất bản: San Diego: Harcourt, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục