Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Digital photographer's handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: DK Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Handbook of antioxidants
Tác giả: George Wypych
Xuất bản: Canada: ChemTec Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660.28443
 
Handbook of financial risk management
Tác giả: Thierry Roncalli
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Handbook of flexible and stretchable electronics
Tác giả: Muhammad Mustafa Hussain
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Handbook of UV degradation and stabilization
Tác giả: George Wypych
Xuất bản: Toronto: ChemTec Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620.11228
 
International handbook of elder abuse and mistreatment
Tác giả: Mala Kapur Shankardass
Xuất bản: Singapore: Springer, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  362.682
 
The Bloomsbury handbook of sound art
Tác giả: Sanne Krogh Groth, Holger Schulze
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  709
 
Circular economy handbook : Realizing the circular advantage
Tác giả: Peter Lacy, Jessica Long, Wesley Spindler
Xuất bản: London: Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
The Routledge handbook of animal ethics
Tác giả: Bob Fischer
Xuất bản: New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  179.3
 
The Routledge handbook of Arabic translation
Tác giả: Bob Fischer
Xuất bản: New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  492.7802
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục