Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 327 kết quả
Critical socio-technical issues surrounding mobile computing
Tác giả: Media Ayu, Murni Mahmud, Teddy Mantoro, Norshidah Mohamed
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Social media : a critical introduction
Tác giả: Christian Fuchs
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Job searching with social media for dummies
Tác giả: Joshua Waldman
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley and Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Social media marketing : an hour a day
Tác giả: Dave Evans
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.230688
 
Digital youth : the role of media in development
Tác giả: Kaveri Subrahmanyam, David Šmahel
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2310835
 
Nazism and Neo-Nazism in Film and Media
Tác giả: Jason Lee
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  791.4565843
 
Cognitive media theory
Tác giả: Ted Nannicelli, Paul Taberham
Xuất bản: New York London: Routledge Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2301
 
The contradictions of media power
Tác giả: Des Freedman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Social media : usage and impact
Tác giả: John Allen Hendricks, Hana S Noor Al-Deen
Xuất bản: Lanham Md: Lexington Books, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
The social media marketing book
Tác giả: Dan Zarrella
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.054678
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục