Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Job searching with social media for dummies
Tác giả: Joshua Waldman
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley and Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
SocialCorp : social media goes corporate
Tác giả: Joel Postman
Xuất bản: Berkeley CA: New Riders, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.45
 
The social media marketing book
Tác giả: Dan Zarrella
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.054678
 
Social Media Metrics For Dummies
Tác giả: Leslie Poston
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.872
 
Social media marketing for dummies
Tác giả: Shiv Singh, Stephanie Diamond
Xuất bản: : Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.872
 
Marketing with social media elektronisk ressurs : 10 easy steps to success for business
Tác giả: Linda Coles
Xuất bản: Milton Qld: J Wiley Sons Australia, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Customer service : new rules for a social media world
Tác giả: Peter Shankman
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8/12
 
Introduction to social media marketing : a guide for absolute beginners
Tác giả: Todd Kelsey, Brandon Lyon
Xuất bản: Wheaton Illinois: Apress, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Social media data mining and analytics
Tác giả: Szabó Gábor, Oscar Boykin, Antonios Chalkiopoulos, Gungor Polatkan
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.834
 
Connecting organizational silos [electronic resource] : taking knowledge flow management to the next level with social media
Tác giả: Frank Leistner
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4038
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục