Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 238 kết quả
Electric and hybrid-electric vehicles
Tác giả: Ronald K Jurgen
Xuất bản: Warrendale PA: Society of Automotive Engineers, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Electric and hybrid-electric vehicles
Tác giả: Ronald K Jurgen
Xuất bản: Warrendale Pennsylvania: SAE International, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Hybrid powered vehicles
Tác giả: John M German
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Hybrid powered vehicles
Tác giả: John M German
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, A2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Developing Charging Infrastructure and Technologies for Electric Vehicles
Tác giả: Mohammad Saud Alam, Murugesan Navaneetha Krishnan, Reji Pillai
Xuất bản: Hershey: IGI Global, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.286
 
Electric and hybrid-electric vehicles. Volume 4, Braking systems and NVH considerations
Tác giả: Ronald K Jurgen
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Electric and hybrid-electric vehicles. Volume 3, Engines and powertrains
Tác giả: Ronald K Jurgen
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Hybrid electric vehicles : principles and applications with practical perspectives
Tác giả: Chris Mi, David Wenzhong Gao, Abul Masrur
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Intelligent control of connected plug-in hybrid electric vehicles
Tác giả: Amir Taghavipour, Nasser L Azad, Mahyar Vajedi
Xuất bản: : Springer, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Data acquisition from HD vehicles using J1939 CAN Bus
Tác giả: Richard P Walter, Eric P Walter
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.272
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục