Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Media, Technology, and Society: Theories of Media Evolution
Tác giả: Editor W Russell Neuman
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.23
 
Sports media history : culture, technology, identity
Tác giả: John Carvalho,
Xuất bản: Oxon: Routledge, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.483
 
Media now : understanding media culture and technology
Tác giả: Joseph D Straubhaar, Robert LaRose
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  384.0973
 
Media Rules! : mastering today's technology to connect with and keep your audience
Tác giả: Brian Reich, Dan Solomon
Xuất bản: New Jersey: J Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
The International Journal of Informatics, Media and Communication Technology
Tác giả:
Xuất bản: : BaniSuef University, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Information & Media
Tác giả:
Xuất bản: : Vilnius University Press, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The service-oriented media enterprise : SOA, BPM, and web services in professional media systems
Tác giả: John Footen, Joey Faust
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4730223
 
Opera in the media age : essays on art, technology and popular culture
Tác giả: Paul Fryer
Xuất bản: Jefferson North Carolina: McFarland Company Inc Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.502
 
Journal of Media Literacy Education
Tác giả:
Xuất bản: : University of Rhode Island, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Social Media + Society
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục