Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
Electrodynamics of solids : optical properties of electrons in matter
Tác giả: Martin Dressel, Georg Grüner
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.412
 
Understanding solids : the science of materials
Tác giả: R J D Tilley
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ USA: J Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Optical properties of solids
Tác giả: Mark Fox
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.412
 
Surfaces and Interfaces of Solids [electronic resource]
Tác giả: H Lüth
Xuất bản: Germany: SpringerVerlag Berlin Heidelberg GmbH, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.44
 
Gas-solid transport
Tác giả: George E Klinzing
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1981
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Handbook of conveying and handling of particulate solids
Tác giả: H Kalman, A Levy
Xuất bản: Amsterdam London: Elsevier, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Acidity and basicity
Tác giả: A Auroux
Xuất bản: Heidelberg: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546
 
Perfect lattices in equilibrium
Tác giả: William Jones, Norman H March
Xuất bản: London New York: WileyInterscience, 1973
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
 
Micro- and Macro-Properties of Solids [electronic resource] : Thermal, Mechanical and Dielectric Properties
Tác giả: D B Sirdeshmukh, L Sirdeshmukh, K G Subhadra
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.41
 
Fluidization, Solids handling, and processing : industrial applications - Part 1
Tác giả: Wen-Ching Yang
Xuất bản: New Jersey: Noyes Publications, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  660.284292
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục