Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 178 kết quả
Surface analysis : the principal techniques
Tác giả: Ian Gilmore, J C Vickerman
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.44
 
Dielectric analysis of pharmaceutical systems
Tác giả: Duncan Q M Craig
Xuất bản: London Bristol PA: Taylor Francis, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Handbook of pharmaceutical analysis
Tác giả: Lena Ohannesian, Anthony J Streeter
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Spectroscopic tools for food analysis
Tác giả: Ashutosh Kumar Shukla
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Organic spectroscopic analysis
Tác giả: Rosaleen J Anderson, David J Bendell, Paul W Groundwater
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.5
 
Ultraviolet photoelectron and photoion spectroscopy, auger electron spectroscopy, plasma excitation in spectrochemical analysis
Tác giả: R Browning, S Hofmann, P Tschöpel
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier Scientific Publishing Co, 1979
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Handbook of spectroscopy
Tác giả: G Gauglitz, Tuan Vo-Dinh
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  543.5
 
Modern spectroscopy
Tác giả: J Michael Hollas
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: J Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.84
 
Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists
Tác giả: David G Watson
Xuất bản: Edinburgh New York: Churchill Livingstone, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Handbook of Pharmaceutical Analysis by HPLC. Volume 6
Tác giả: Satinder Ahuja, Michael W Dong
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục