Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
The synonym finder
Tác giả: J I Rodale, Nancy LaRoche, Laurence Urdang
Xuất bản: Emmaus Pa: Rodale Press, 1978
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
Roget's II : the new thesaurus
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin Co, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423.1
 
Using Spanish synonyms
Tác giả: R E Batchelor
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.1
 
Using German synonyms
Tác giả: Martin Durrell
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  438.1
 
The bald-headed hermit and the artichoke : an erotic thesaurus
Tác giả: Allan Peterkin
Xuất bản: Vancouver: Arsenal Pulp Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
The Writer's Digest flip dictionary
Tác giả: Barbara Ann KipferBarbara Ann Kipfer
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
Roget's super thesaurus
Tác giả: Marc McCutcheon
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, c2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423.12
 
Using Russian : a guide to contemporary usage
Tác giả: Derek Offord, Natalia Gogolitsyna
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.7782
 
501 synonym & antonym questions
Tác giả: Brigit Dermott
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
How not to say what you mean : a dictionary of euphemisms
Tác giả: R W HolderR W Holder
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục