Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Healing the broken mind : transforming America's failed mental health system
Tác giả: Timothy A Kelly
Xuất bản: New York: New York University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10973
 
Mapping race : critical approaches to health disparities research
Tác giả: Nancy López, Laura E Gómez
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10973
 
Our unsystematic health care system
Tác giả: Grace Budrys
Xuất bản: Lanham: Rowman Littlefield Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10973
 
Jonas & Kovner's health care delivery in the United States
Tác giả: James R Knickman, Steven Jonas, James R Knickman, Anthony R Kovner
Xuất bản: New York: Springer Publishing Company, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10973
 
Pharmacracy : medicine and politics in America
Tác giả: Thomas Szasz
Xuất bản: Westport Conn: Praeger, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10973
 
Mapping the path to 21st century healthcare [electronic resource] : the ten transitions workbook
Tác giả: Scott GoodwinScott Goodwin
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10973
 
Transition to 21st century healthcare : a guide for leaders and quality professionals
Tác giả: Scott Goodwin
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press Taylor Francis Group, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10973
 
Jonas and Kovner's health care delivery in the United States
Tác giả: Steven Jonas, James Knickman, Anthony R Kovner
Xuất bản: New York NY: Springer Publishing Company, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10973
 
Dissecting American health care: Commentaries on health, policy, and politics
Tác giả: Douglas B Kamerow
Xuất bản: Research Triangle Park NC: RTI PressRTI International, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  362.10973
 
1

Truy cập nhanh danh mục